Zorg voor de Jeugd, samen steeds beter

Vorig week heeft minister Hugo de Jonge (VWS) de tweede voortgangsrapportage van het Actieprogramma Zorg voor de Jeugd aan de Kamer. Bedoeling daarvan is te laten zien welke voortgang wordt geboekt. De Kamer toonde zich tijdens het Algemeen Overleg Jeugdhulp vooral bezorgd, voorafgaand aan het debat bood gemeente Opsterland namens 140 gemeenten een petitie aan over de grote financiële tekorten in het sociale domein.

 

De zaal was tot de nok gevuld met jeugdhulpprofessionals, beroepsverenigingen, ambtenaren en wethouders en de vergadertijd bleek ernstig tekort. Een aantal van de aanwezige jeugdhulpprofessionals volgt de leergang ambassadeurs jeugd om het geluid van de professionals in het jeugddomein te laten horen. O.a BPSW, NIP en NVO werken aan deze leergang mee. Na het debat hadden de ambassadeurs een gesprek met minister Hugo De Jonge.

 

De kamerleden waren allemaal nog zeer onder de indruk van het rapport Onvoldoende Beschermd van de commissie De Winter dat daags te voren naar gepresenteerd was. Het debat hierover komt echter na de zomer.

 

Van transitie naar transformatie

 

Minister De Jonge geeft toe dat de beloften van de decentralisaties nog niet zijn waargemaakt. Maar hij wil zeker ook de goede ontwikkelingen noemen. Zo neemt het aantal plaatsingen in residentiële zorg neemt af, en de zorg in huiselijke vorm neemt toe. Maar hij durft het nog geen trend te noemen. De minister wil een preciezere definitie en afstemming tussen wat bovenregionale, regionale en lokale jeugdhulp en is zeer kritisch over open house constructies, die zorgen volgens hem voor veel te veel aanbieders. Hugo de Jonge wil nadenken over regionale centra (vijf of zes) waarbij je bovenregionaal kennis en expertise borgt op meer complexe varianten, met daarnaast analyse van de casuïstiek die binnenkomt. De minister wil ook meer standaardiseren (opstellen van leidende principes) in wijkteams. Dit gaat hij doen samen met gemeenten en associatie van wijkteams. Daar hoort ook de vraag bij in welke mate (jeugd)ggz onderdeel van het wijkteam is. Regionaal dient duidelijk te zijn wat men van de wijkteams in de regio kan verwachten.

 

Financieel

 

De Jonge geeft toe dat een aantal gemeenten en de VNG vinden dat het extra bedrag voor jeugdzorg structureel moet zijn. Maar op dit moment is er onvoldoende zicht op welk bedrag structureel nodig is. Maar alleen meer geld is niet de oplossing. Zo hebben gemeenten meer uitgegeven en zeggen instellingen dat het niet aan hen is opgemaakt. Ook zie je dat er meer kinderen in de jeugdhulp geholpen zijn, maar het is onvoldoende duidelijk welk vorm van jeugdhulp deze kinderen hebben gehad. Het vervolgonderzoek hierover moet af zijn voor volgende formatie.

 

Voortgangsrapportage

 

De Stuurgroep Zorg voor de Jeugd rapporteert twee keer per jaar over de voortgang van het Actieprogramma Zorg voor Jeugd. Het is een breed samenwerkingsverband tussen Rijk, gemeenten, jeugdhulpaanbieders, jeugdprofessionals en cliëntenorganisaties. Ook de NVO is hierin vertegenwoordigd. Aan de hand van zes actielijnen wordt met tekst en infographics de voortgang beschreven. De rapportage vind je hier.

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen