Opgroeien in de complexe werkelijkheid

Recent verscheen in het blad Pedagogiek een ‘position paper’ Opgroeien in de complexe werkelijkheid over de rol van de pedagoog in het werkveld, geschreven door Maartje Luijk, Ank Ringoot, Rianne Kok, Nicole Lucassen, Peter Prinzie, Wendy Tieman en Frank van der Horst van de Erasmus Universiteit.

 

De auteurs gaan in op de unieke bijdrage van pedagogen aan de complexe werkelijkheid van het opvoeden en opgroeien van kinderen en jongeren in Nederland, zowel in het wetenschappelijk onderzoek als in de praktijk. Na een beschrijving van het ontstaan en de historische ontwikkeling van de discipline pedagogiek wordt belicht hoe de verschillende deelgebieden binnen de pedagogiek zich tot elkaar verhouden. Hier gaan de auteurs vooral in op de orthopedagogiek enerzijds en algemene of gezinspedagogiek anderzijds. Vervolgens schetsen ze hoe de pedagogiek zich verhoudt tot andere disciplines binnen het domein van de gedrags- en menswetenschappen, zoals de ontwikkelingspsychologie en de kinder- en jeugdpsychiatrie. Tot slot wordt in de conclusie betoogd dat juist de pedagoog bij uitstek die specialist kan zijn die in staat is tot weging en integratie van  kennis uit verschillende disciplines en dat kan vertalen in een handelingsgerichte toepassing. Precies deze integratie van kennis komt het opgroeiende kind ten goede!

 

Opgroeien in de complexe werkelijkheid, de unieke bijdrage van pedagogiek in Nederland.

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen