Carlijn: “Ik probeer samen met gezinshuisouders en de ouders de beste zorg te leveren aan het kind”

Gezinshuisouders en de biologische ouders zijn de deskundigen van het kind. Ik probeer signalen vroegtijdig op te pikken, lijnen uit te zetten en ondersteuning te bieden waar nodig. Ik zet hen graag op die manier in hun kracht. De combinatie van mijn praktijkervaring en academische achtergrond en onze ervaring en kennis van gezinshuisouders en zorgspecialisten, maakt dat de kwaliteit van zorg die we bieden bij Cornerstones Jeugdzorg van hoog niveau is.

 

Ik werk twee dagen in de week als NVO-basisorthopedagoog bij de jeugdzorgaanbieder Cornerstones Jeugdzorg, gespecialiseerd in gezinshuiszorg in Groningen en Drenthe. Het gaat om kinderen en jongeren tussen tien en 23 jaar. Onze doelstelling is het bieden van veilige en passende hulp aan kinderen en jongeren die niet thuis kunnen wonen.

 

Cornerstones Academy

 

Daarnaast werk ik twee dagen in de week bij de Cornerstones Academy waarbij de wetenschap met de praktijk wordt verbonden door activiteiten zoals het ontwikkelen van trainingen, opzetten van een onderzoeksproject of het organiseren van discussie-avonden tussen studenten, docenten en jeugdzorgprofessionals. Ik heb veel contact met de Rijksuniversiteit Groningen en ben onder meer bezig met het schrijven van een onderzoeksvoorstel.

 

Problematiek op meerdere levensgebieden

 

Gezinshuiszorg houdt in dat een van de gezinshuisouders een professionele jeugdhulpverlener is. Bij Cornerstones Jeugdzorg hebben gezinshuisouders een onderaannemerscontract met Cornerstones Jeugdzorg B.V. Vaak is er bij kinderen in gezinshuizen sprake van problematiek op meerdere levensgebieden waarvoor intensieve ondersteuning nodig is. Wij hebben verschillende gezinshuizen met elk een eigen profiel en gezinsvorm en geloven dat een goede kwaliteit van dienstverlening aan en zorg voor kinderen en jongeren fundamenteel afhangt van een goede werkrelatie tussen het kind/de jongere, hun familie, gezinshuisouders en de betrokken hulpverleners waarbij samenwerking altijd voorop staat.

 

Ik heb een afwisselende werkweek. Mijn voornaamste taken zijn het waarborgen van de kwaliteit van zorg en het coachen en ondersteunen van gezinshuisouders en zorgspecialisten. Ik begin vaak de week met het lezen van de  elektronische rapportages van gezinshuisouders of zorgspecialisten (te vergelijken met een gezinshuiscoach). Eventueel heb ik naar aanleiding van deze rapportages contact met gezinshuisouders, wettelijk vertegenwoordigers, therapeuten of zorgspecialisten voor overleg of vragen. Gedurende de week bezoek ik gezinshuizen wanneer er vragen zijn of wanneer er zorgoverleggen of zorgplanbesprekingen staan gepland.

 

“Ik wil de kinderen echt leren kennen in plaats van alleen het dossier”

 

Hierbij zie ik ook de kinderen, voer ik gesprekjes en doe ik soms observaties. Dit vond ik het belangrijkste aspect van het werk toen ik begon: de kinderen leren kennen in plaats van alleen het dossier. Ik ging bij alle gezinshuizen avondeten of lunchen om zo op een ongedwongen manier kennis te maken met de kinderen en het gezinshuis. Naast deze werkzaamheden heb ik elke twee weken een vergadering met het dagelijks bestuur (waar ik in zit) om beleidsmatige zaken of protocollen te bespreken.

 

In mijn werk wil ik mij niet enkel baseren op de dossiers, maar ga ik vooral in gesprek met de betrokkenen, zoek ik de afstemming met (internationale) organisaties en kijken we of we van elkaar kunnen leren en ervaringen uit te wisselen. Op deze manier probeer ik zo breed mogelijk te kijken naar het kind en de mogelijkheden die wij als organisatie het kind kunnen bieden. Daarnaast werken wij in een multidisciplinair team. Zo hebben wij bijvoorbeeld sinds kort een systeemspecialist in ons team. Dit voegt veel toe aan de kwaliteit van zorg aangezien je vanuit verschillende zienswijzen en disciplines systemen en kinderen kan begeleiden.

 

Keurmerk Quality 4 Children

 

Het is belangrijk om kinderen meer een stem te geven in hun eigen hulpverleningsproces. Wij zijn bezig met het keurmerk Quality 4 Children (Q4C). De organisatie Q4C heeft met veel kinderen, hun pleeg- of biologische ouders, zorgaanbieders, gemeentes en betrokkenen om de tafel gezeten om te kijken hoe de jeugdhulp verbeterd kan worden (Q4C, n.d.). Uit de gesprekken die Q4C met betrokkenen heeft gevoerd, zijn twintig waarden ontwikkeld op Europees niveau die bijdragen aan een verbetering van de jeugdhulp. De standaarden zijn vervolgens teruggegeven aan de betrokken nationale overheden om binnen het eigen jeugdzorgsysteem verder te ontwikkelen en vorm te geven.

 

Cornerstones Jeugdzorg heeft de twintig waarden van Q4C onderzocht en samen met stichting Alexander een gepersonaliseerd keurmerk ontwikkeld. Door de kwaliteitsstandaarden van Q4C toe te spitsen op de gezinshuiszorg die Cornerstones Jeugdzorg biedt, ontstaat er maatwerk. Wij vinden dat de koppeling van de standaarden van Q4C aan internationale rechten van het kind het uitgangspunt moet zijn voor kwaliteit in een gezinshuis.

 

Zo wordt er een cliëntinspectieteam opgericht, om hiermee het kind zoveel mogelijk te betrekken bij de evaluatie en verbetering van de zorg. Het kind / de jongere moet centraal staan en mag ook iets vinden van de plek waar hij woont en hoe hij/zij de kwaliteit ervaart. Veiligheid, zowel emotioneel als fysiek, inspraak en medezeggenschap, duurzaamheid en contact met familie zijn onderwerpen waar jongeren grote waarde aan hechten. Dit geheel van het meetbaar maken van kwaliteitsstandaarden volgens Q4C, de interne en externe beoordeling daarvan in de vorm van audits, en het cliëntinspectieteam maken van het keurmerk een geïndividualiseerd product.

 

Congres Uithuisgeplaatste kinderen

 

In mijn studententijd ben ik lid geworden van de NVO en ook actief geworden in het NVO Student en Starters netwerk waarvoor ik samen met andere commissiegenoten thema-avonden en congressen organiseer. Op 30 november is het congres Uithuisgeplaatste kinderen. Jaarlijks worden er zo’n 30.000 kinderen uithuisgeplaatst, waarna ze gaan wonen in residentiële woonvormen, gezinshuizen of pleeggezinnen.  In het congres laten wie we zien welke problematiek zich bij deze kinderen voor doet. Voor professionals in verschillende werkvelden interessant, aangezien zij met deze kinderen in veel verschillende settings te maken kunnen krijgen. Een verscheidenheid aan onderwerpen (richtlijnen/pleegzorg/gezinshuiszorg/behandeling) passeert de revue en het is een goede mogelijkheid om te netwerken, ervaringen uit te wisselen en vanuit verschillende perspectieven te kijken naar het begrip uithuisplaatsing. Kortom schrijf je in, dit wil je niet missen!

 

Carlijn van den Berg werkt als NVO-basisorthopedagoog bij jeugdzorgaanbieder Cornerstones Jeugdzorg, gespecialiseerd in gezinshuiszorg in Groningen en Drenthe. Daarnaast is ze werkzaam bij de Cornerstones Academy. 

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen