Transformatieplannen Jeugd, ook voor pedagogen van belang!

Alle 42 jeugdregio’s in Nederland hebben een transformatieplan gemaakt aan de hand van deze zes verschillende actielijnen uit het landelijke programma ‘Zorg voor de Jeugd’. De aanvragen zijn op 23 november 2018 beoordeeld door de Stuurgroep Zorglandschap (VNG, BGZJ en de ministeries van JenV en VWS).

 

Met het Transformatiefonds wil het Rijk een impuls geven aan het realiseren van duurzame verbetering van het jeugdhulpstelsel. Om dat te bereiken moeten regio’s ervoor zorgen dat acties die worden uitgevoerd elkaar versterken en dat men van elkaar leert. Alleen dan kan het Transformatiefonds zorgen voor het gewenste vliegwieleffect: het realiseren van steeds betere zorg voor jeugdigen.

 

De overzichtsrapportage geeft inzicht in de 42 transformatieplannen langs de zes verschillende actielijnen uit het programma ‘Zorg voor de Jeugd’.

 

Deze actielijnen zijn:

  • Betere toegang tot jeugdhulp
  • Meer kinderen zo thuis mogelijk laten opgroeien
  • Alle kinderen de kans bieden zich te ontwikkelen
  • Kwetsbare kinderen beter op weg helpen zelfstandig te worden
  • Jeugdigen beter beschermen als hun ontwikkeling gevaar loopt
  • Investeren in vakmanschap

 

Pedagogen en orthopedagogen zijn actief op alle actielijnen

 

Het overzichtsrapport biedt inzicht in inhoud van de ingediende plannen, door per thema voorbeelden te benoemen.
Samen met andere beroepsverenigingen is NVO al jaren op ‘Actielijn 6’ Investeren in vakmanschap en professionalisering, voorheen Programma Professionalisering Jeugdhulp en Jeugdbescherming, en nu in het kader van Zorg voor de jeugd.  
22 van de 42 regio’s hebben plannen ingediend op lijn 6. De plannen gaan o.a. over deskundigheidsbevordering, leren van casuïstiek, vakbekwaamheid in lokale teams en kwaliteitsverhoging monitoren. Inhoudelijke thema’s waar op leren en ontwikkelen in wordt geïnvesteerd zijn onder meer pleegzorg, echtscheidingen en wrap-around care.

 

Ook in de andere Actielijnen komen thema’s voor die voor pedagogen en orthopedagogen relevant zijn zoals ‘visie en rol van lokale teams’, vroegsignalering, poh-jeugd, opvang in pleeggezinnen, versterken van pedagogische deskundigheid op school, verminderen thuiszitters, complexe echtscheidingen, verlengde jeugdhulp.

 

Download de Overzichtsrapportage Transformatieplannen en de 42 Transformatieplannen.

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen