Alles draait ineens om: de zorgvraag van (tiener)moeders

Het Kenniscentrum Sociale Innovatie (Hogeschool Utrecht) deed een onderzoek naar de zorgvraag onder tienermoeders en jonge moeders. In het rapport ‘Alles draait ineens om’ wordt onder meer gepleit voor een betere afstemming van het zorgaanbod voor deze kwetsbare moeders. Minister Hugo de Jonge en Staatssecretaris Paul Blokhuis boden het onderzoek aan de Tweede Kamer aan.

 

Er zijn twee soorten zorgvragen. Praktische zorgvragen hebben vooral betrekking op zaken als huisvesting, financiën, het zorgen voor een kind, al dan niet in combinatie met werk of studie. Relationele zorgvragen hebben betrekking op de identiteitsontwikkeling van de jonge moeder, haar sociaal-maatschappelijke participatie en de inbedding in informele netwerken.
Eind 2017 werden gesprekken met 28 jonge moeders en 34 hulpverleners in diverse gemeenten. Ondanks dat onderzoek zich specifiek richt op jonge moeders, kan dit ook van toepassing zijn voor andere ouders.

 

Uit het onderzoek komt naar voren dat de verandering van zorgaanbod in de meeste gevallen een positief effect heeft op het zorg- en ondersteuningsaanbod. Echter een deel van de jonge moeders kampt met een complex web van zorgen en heeft uiteenlopende zorgvragen. Zij zijn hierdoor kwetsbaar. De vragen die ze hebben zijn zowel praktisch als relationeel van aard: huisvesting, financiën, de verzorging van het kind, eventueel in combinatie met werk en studie, maar ook vragen die betrekking hebben op identiteitsontwikkeling, participatie en inbedding in informele netwerken. Deze praktische en relationele zorgvragen hangen vaak sterk met elkaar samen.

 

Deze uitkomsten leiden tot een viertal aanbevelingen om de hulpverlening verder te verbeteren:

  • Stimuleer interregionale samenwerking
  • Verlaag drempels tot zorg en regelingen
  • Overvraag het informele netwerk niet en biedt een relationeel zorgaanbod
  • Voorzie in materiële en praktische basisbehoeften ten aanzien van huisvesting, financiën en scholing

 

Veel ervan zijn gericht op gemeenten en zorgaanbieders, maar het Rijk wil ook zijn verantwoordelijkheid nemen door aan te sturen op meer interregionale samenwerking en het kennisdelen bij (gemeentelijke) professionals te stimuleren.

Dit krijgt aandacht in het programma Kansrijke Start die deze zomer de Minister voor de zomer aan de Kamer aanbiedt. Daarnaast zal bij de inzet van de middelen die in het regeerakkoord gereserveerd zijn voor de preventie van en ondersteuning bij onbedoelde (tiener)zwangerschappen, aandacht zijn voor de uitkomsten en aanbevelingen van dit rapport.

 

Het rapport Alles draait ineens om en Kamerbrief zijn hier te downloaden.

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen