Een domeinoverstijgende aanpak bij multiprobleem gezinnen

Het ministerie van Veiligheid en Justitie mist het aspect van overlast en onveiligheid bij de aanpak van multiprobleem gezinnen en wil een domein overschrijdende aanpak stimuleren. Het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies deden alvast een literatuuronderzoek.

 

Als (ortho)pedagoog kom je regelmatig in contact met multi-probleem gezinnen (MPG). Deze gezinnen vragen extra aandacht door de meervoudige en complexe problematiek. Een domein overstijgende aanpak is belangrijk om de problemen van allerlei aard, zoals problemen bij opvoeding, psychische en sociaal-economische problemen, te verminderen.

 

Bij de hulpverlening wordt weinig aandacht besteed aan de overlast en onveiligheid en de rol van Justitie vindt het ministerie van Veiligheid en Justitie. Het ministerie is voorstander van een meer contextgericht en integrale aanpak. Zo wordt er bij het jeugdstrafrecht altijd vanuit een pedagogische grondslag gewerkt.

 

Met de visie om meer preventie te bieden, wil Justitie inzicht krijgen in welke rol justitie kan innemen in de aanpak van MPG en het voorkomen van verdere escalatie en strafbaar gedrag. Het Verwey-Jonker Instituut en RadarAdvies hebben de huidige stand van zaken met een literatuurstudie in kaart gebracht. De opstellers beschrijven de knelpunten van de huidige integrale aanpak en optionele stappen van een succesvolle domein overstijgende aanpak.

 

Basale levensbehoeften

 

De benoemde knelpunten zullen voor de meeste pedagogen niet onbekend zijn: problemen die los van elkaar worden aangepakt, hoge caseload en veel wisselingen in personeel, weinig maatwerk en een slechte samenwerking tussen instanties (niet congruent tot zelfs contraproductief). Een factsheet geeft visueel werkzame elementen bij MPG weer. Uit het onderzoek komt naar voren dat bij de aanpak van de problemen eerst de basale levensbehoeften van een gezin op orde moeten zijn.

 

In het rapport worden adviezen gegeven om de verbinding tussen veiligheid en zorg te laten ontstaan door een gemeenschappelijke visie op vier hoofdpunten: een brede geldstroom aan de cliënt voor maatwerk en integrale ondersteuning; betere aanpak van schulden, huisvesting en veiligheid; meer handelingsruimte voor de professionals en lagere caseload; aandacht voor versterken competenties van professionals en tot slot een alle levensdomeinenomvattende aanpak waarin justitiële professionals en zorg professionals samenwerken.

 

Social labs

 

Die visie wordt uitgeprobeerd in ‘social labs’, met bijvoorbeeld een speciaal wijkteam gericht op MPG, een wijkagent die aansluit bij multi-disciplinair overleg; wijkreclassering die betrokken wordt voor duurzame begeleiding en wijkcoaches die gezamenlijk optrekken met medewerkers van Veilig Thuis.

 

Kers op de taart is een kenniscentrum MPG waar professionals terecht kunnen met vragen en kennis kunnen vergaren.

 

Factsheet en Rapport: Domein overstijgende aanpak MPG, voorbij de scheiding tussen veiligheidsdomein en zorgdomein, Verwey-Jonker Instituut en Radar.

About the Author /

j.smeets@nvo.nl

Alle artikelen